BELANGRIJKE INFORMATIE

Algemene voorwaarden

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden
Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage, voor het eerst op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand
  daaronder mede begrepen, ter handstelling , levering en bruikleen van producten door de apotheek,
  waarvan de betaling niet direct ( giraal of chartaal) is geschied.
  Leveringsvoorwaarden
 2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek
  is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een
  product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.
 3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom
  verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een
  product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt
  teruggegeven.
 4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten
  plaatsvinden.
  Betalingsvoorwaarden
 5. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de
  zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de
  patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van
  het geleverde overgaat.
  Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen
  nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
 6. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente
  verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
  gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
  rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
  zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van
  voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de
  eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
  de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De
  apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
  opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  10.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
  door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
  ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
  binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  11.Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer
  verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
  de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of
  dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  12.De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de apotheek te melden.
  13.Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
  hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een
  termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
  uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
  wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
  15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende
  € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000.
  Het minimumbedrag van incassokosten is € 40.
  De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en
  percentages.
 10. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie
  gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over
  te gaan.
  Toepasselijk recht en geschillen
 11. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van
  toepassing.
 12. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst
  betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde
  Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.
  Vindplaats en wijzigingen
 13. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
 14. De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.
  Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
  Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers
  in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
  algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een
  aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn
  gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als
  patiënt/consument eraan gebonden.
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan
  uw verzekeraar (zoals bij veel zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen
  uw verzekeraar en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog
  betaling vragen.
  De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In
  veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze
  opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.
  Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten
  zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt
  bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde,
  tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.